Algemene voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen op de EXTREME HOBBY SHOP-website, gaat u automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

EMEK NYTY s.r.o.
handeled onder de naam/namen: EXTREME HOBBY Nederland

Vestigings- en bezoekadres:
Jaurisova 515/4, CZ - 14000 Praha

IC: 07974159

DIC: CZ07974159

Telefoonnummer: +420 731 131 526
Bereikbaarheid: Op werkdagen van 9:00 tot 17:00
E-mail: teamwear@extremehobbyshop.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van EXTREME HOBBY Nederland zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van EXTREME HOBBY Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door EXTREME HOBBY Nederland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van EXTREME HOBBY Nederland zijn vrijblijvend en EXTREME HOBBY Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of wijziging van calculatie of inkoopprijs voor EXTREME HOBBY Nederland noodzakelijk is geworden.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. EXTREME HOBBY Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt EXTREME HOBBY Nederland dit zo snel mogelijk mee.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief behandelings-, administratie- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere
heffingen, tenzij anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling is uitsluitend mogelijk per ComGate, Bankoverschrijving, credit card. Bij Bankoverschrijving geldt dat de betaling eerst geldig is op de datum van creditering van de bankrekening van EXTREME HOBBY Nederland.

4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door EXTREME HOBBY Nederland.

4.4 Niet betaalde goederen blijven eigendom van EXTREME HOBBY Nederland. Deze mogen door besteller niet vervreemdt, gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door EXTREME HOBBY Nederland opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van EXTREME HOBBY Nederland om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 5. Levering

5.1 De door EXTREME HOBBY Nederland opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Alleen bij overschrijding van de leveringstermijn van vijfenveertig (45) dagen heeft de besteller het recht de bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, echter kan er geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding van welke aard dan ook.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats die door en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan EXTREME HOBBY Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u EXTREME HOBBY Nederland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft EXTREME HOBBY Nederland de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan (zie ook artikel 7.4) te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, behoud u het recht voor om het product zonder opgaaf van reden binnen veertien (14) dagen na ontvangst te retourneren aan EXTREME HOBBY Nederland. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd en ongebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de besteller.

7.4 Indien wordt overgegaan tot een retourzending, dan moet deze in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en voldoende vergepakt worden opgestuurd aan EMEK NYTY, Rybarska 1020, Ujezd u Brna, CZ-66453. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor retour, dan zijn de eventueel gemaakte extra kosten voor de besteller. EXTREME HOBBY Nederland houdt zich het recht voor ongefrankeerde
zendingen te weigeren. EXTREME HOBBY Nederland zal bij een retournering binnen de gestelde voorwaarden geen verdere administratie- en/of handlingkosten aan de besteller in rekening brengen. Terugbetaling van het aankoopbedrag (excl. verzendkosten) aan de besteller zal binnen dertig (30) dagen geschieden na ontvangst van de teruggestuurde goederen op een door de besteller aangegeven bank- of giro rekening.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de besteller en EXTREME HOBBY Nederland, of tussen EXTREME HOBBY Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de besteller en EXTREME HOBBY Nederland, is EXTREME HOBBY Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van EXTREME HOBBY Nederland

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft EXTREME HOBBY Nederland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat EXTREME HOBBY Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan EXTREME HOBBY Nederland en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met EXTREME HOBBY Nederland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door EXTREME HOBBY Nederland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 EXTREME HOBBY Nederland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Duits recht.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin EMEK NYTY s.r.o. haar hoofdvestiging heeft.